Title
ชื่อพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา บ้านกู่กาสิงห์

Description
สาระสังเขป พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา บ้านกู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ (กู่) ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยการจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ซึ่งเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและเจริญในช่วงสมัยวัฒนธรรมขอม โดยจะนำเสนอเนื้อหาในด้านต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประเพณี วัฒนธรรม โครงสร้างเครือญาติ การทำกสิกรรม ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงยังมีแหล่งเรียนรู้เครือข่ายพิพิพิธภัณฑ์ในชุมชนอีกด้วย เช่น แหล่งโบราณสถานดอนปู่ตา ศูนย์ผ้าไหม สวนเกษตร เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทร
084-7897006
เวลาเปิดทำการ
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม
เข้าชมทั่วไปตามกำลังศรัทธา เข้าชมเป็นหน่วยงาน 500 บาท
อีเมล
Kru_amkha@hotmail.com
สถานะพิพิธภัณฑ์
open
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม/ซ่อน...

Classifications
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการจัดแสดง วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญา, ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม, โบราณคดี, ประวัติศาสตร์,
บริหารจัดการโดย วัด

Location

People

Time
ปีที่ก่อตั้ง 2548
วันที่สำรวจภาคสนาม 2013-12-21
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 2013-12-21 21:51:32
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-11-26 10:31:50
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม/ซ่อน...


Collection
คอลเล็กชัน พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ดูฐานข้อมูลฉบับเต็ม

Citation
ส่งออก BibTeX

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา บ้านกู่กาสิงห์. สืบค้น 1 เมษายน 2566. จาก https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1265


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา บ้านกู่กาสิงห์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1265. (วันที่ค้นข้อมูล : 1 เมษายน 2566).


Reviews

Rating average score

5.0 ★★★★★ 1 reviews
Write Review

User: ****

★★★★★ 3 months ago